Posvetite se vašemu delu,
administracijo pa prepustite Balirki.

Administracija in vodenje računovodstva ni le prekleto duhamorno opravilo, temveč izguba časa (in denarja). Spoznajte preprostejše in učinkovitejše poslovanje za mikro podetja.

preizkusi zastonj!

Splošni pogoji in pravila uporabe

Uporaba vsebine in spletne aplikacije Balirka je določena s temi pogoji in pravili uporabe, vključno z uporabniškimi navodili. Z registracijo soglašate z njihovo vsebino in vstopate v pogodbeno razmerje s podjetjem Kozolec d. o. o..

Uporabnik  je pravna in vse fizične osebe, ki v njenem imenu uporabljajo vsebino in spletno aplikacijo Balirka, ponudnik   je podjetje Kozolec d. o. o., ki prek spleta ponuja možnost njene uporabe. Spletna aplikacija Balirka (v nadaljevanju izdelek) so vse vsebine na domeni (in poddomenah) Balirka.com.

Prijava: Uporabnik se obvezuje, da se ne bo poskušal prijaviti in/ali registrirati za uporabo Balirke pod imenom tretje osebe.

Uporaba: Uporabnik sme uporabljati izdelek le za administracijo in vodenje dokumentacije in ne za druge namene. Uporabnik se obveže, da izdelka, omrežja in storitev interneta ne bo uporabljal zlonamerno. Ponudnik ima pravico uporabniku, za katerega obstaja utemeljen sum, da se iz njegovega priključka izvajajo mrežne aktivnosti katerih namen je zasičenje omrežne povezave in/ali preobremenitev internetnega omrežja ali izdelka ter ogrožajo varnost in/ali delovanje računalnikov oz. opreme ponudnika ali računalnikov tretje osebe, nemudoma in brez predhodnega opozorila prekiniti povezavo in onemogočiti dostop do izdelka, dokler kršitev ni odpravljena. In sicer ne glede na to, ali je uporabnik s temi aktivnostmi seznanjen ali ne, oziroma jih opravlja sam ali tretja oseba z njegovo opremo.

Uporabniška podpora: Ponudnik zagotavlja celovito uporabniško podporo uporabnikom, ki zajema: odpravo napak v delovanju programske opreme izvajalca, pomoč glede delovanja programa preko elektronske pošte info@balirka.si ali telefona 01 620 34 93. Telefonska podpora/pomoč, ki jo ponudnik nudi uporabniku ni del izdelka, ampak je do nadaljnjega uporabnikom na voljo brezplačno. Ponudnik se zavezuje, da bo odkrite napake v programu in podatkih odpravil v najkrajšem možnem času. Ponudnik ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi zaradi napak v programu ali podatkih nastala na strani uporabnika.

Plačilo in stroški uporabe izdelka: Uporaba izdelka je na voljo ob uspešno opravljeni registraciji, za določene funkcionalnosti pa samo proti plačilu (glede na opredeljene pakete izdelka). Za uporabo izdelka se mora uporabnik predhodno registrirati, sprejeti splošne pogoje in s tem vstopi v pogodbeno razmerje s podjetjem Kozolec d. o. o.. Aktivacija paketov, ki so na voljo proti plačilu, se izvede po izvedbi naročila s strani uporabnika. Uporabnik mora v roku 30 dni po aktivaciji poravnati račun za aktivacijo. Plačilo uporabe programa se izvede z direktnim nakazilom na transakcijski račun ponudnika (IBAN SI56 0510 0801 3121 473). V primeru, da uporabnik ne poravna svojih obveznosti v rokih, si ponudnik pridružuje pravico blokade uporabe izdelka do poravnave vseh zapadlih obveznosti. Uporabnik lahko tudi tekom uporabe izbranega paketa prestopi na dražji ali cenejši paket. Novo izbrani paket se izbere za novo 12 mesečno obdobje, od vrednosti novega računa pa se odšteje preostala vrednost polnih mesecev predhodno izbranega paketa.

Varovanje dostopa, zaupnost in zaščita podatkov: Ponudnik je za svoje potrebe vodi statistiko dostopov in uporabe izdelka. Ponudnik uporablja vse možne tehnične in ekonomično dopustne ukrepe, da zaščiti poslovne podatke uporabnika pred nedovoljenim dostopom tretje osebe. Ponudnik ne odgovarja v primeru, da tretji osebi uspe priti do teh podatkov, ne glede na način, legalen ali nelegalen. Ponudnik zagotavlja, da so vsi interni sodelavci seznanjeni s postopki in pravili varovanja podatkov. V primeru, da pride do izgube ali kraje gesel, je uporabnik dolžan o tem takoj obvestiti ponudnika, ki lahko pomaga pri dodelitvi novih gesel in pri izsleditvi vdora v njegove podatke.

Omejitev odgovornosti: Ponudnik izjavlja, da so vsi podatki in storitve, ki jih ponuja znotraj izdelka, na voljo takšni kot so, brez kakršnegakoli jamstva za njihovo pravilnost in uporabnost pri uporabnikovem delu oziroma za njegov namen. Uporabnik uporablja podatke izdelka na lastno odgovornost. Ponudnik ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe podatkov in/ali storitev izdelka oziroma zaradi morebitnih napak ali netočnih podatkov, ki bi se znašli v izdelku. Ponudnik zagotavlja 99% dostopnost izdelka znotraj 30 dnevnega obdobja. V primeru delovanja pod zagotovljenim odstotkom so uporabniki upravičeni do povračila mesečnega plačila za uporabo izdelka. Ponudnik z izjemo tega ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko pri uporabniku nastale zaradi morebitnih tehničnih težav ali prekinitev delovanja. Ponudnik zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi neustrezne opreme ali ravnanja uporabnika.

Končne določbe: Ponudnik lahko spreminja splošne pogoje poslovanja ali cenike brez predhodnega soglasja uporabnika. V primeru, da se uporabnik ne strinja s spremenjenimi splošnimi pogoji ali cenikom lahko odpove pogodbeno razmerje. Pogodbeni stranki sta dogovorjeni, da bosta vse morebitne spore iz medsebojnega razmerja reševali sporazumno z medsebojno komunikacijo. V primeru nezmožnosti sklenitve sporazuma v 2 mesecih, je za reševanje spora pristojno sodišče v Ljubljani. Za vsa pravna razmerja v zvezi s temi pogoji se uporablja pravo Republike Slovenije.

Ljubljana, 1. 7. 2011

Kozolec d. o. o.